Universitetet leds av rektor, tre prorektorer och enheternas direktörer. Rektorn leder universitetets verksamhet och ansvarar för att universitetets uppgifter sköts på ett resultatrikt, ekonomiskt och effektivt sätt. Prorektorerna bistår rektorn i ledningen av universitetet. Universitets kansler har till uppgift att främja vetenskaperna och universitetets samverkan med samhället samt bevaka universitetets allmänna intressen och ha tillsyn över verksamheten vid universitetet. Styrelsen är universitets högsta beslutande organ. Vid universitetet finns också en internationell delegation som har till uppgift att bistå styrelsen och rektorn i frågor som gäller forskningsstrategi och forskningspolitik samt i frågor som gäller universitetets profilering och utvärderingen av forskningen inom olika vetenskapsområden.